නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Mcoco Ironmongery Without Ball Bearing Hinges - WBB

Mcoco Ironmongery Without Ball Bearing Hinges - WBB

නිතිපතා මිල Rs 1,290.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,290.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Size

WBB 4X2.5 AB - 4x2.5x2.5mm බෝල දරණ සරනේරු නොමැතිව - AB
WBB 4X2.5 SS - 4x2.5x2.5mm බෝල දරණ සරනේරු නොමැතිව - SS

WBB 4X3 AB - 4x3x2.5mm බෝල රඳවනයකින් තොරව - AB
WBB 4X3 SS - 4x3x2.5mm බෝල රඳවනයකින් තොරව - SS

WBB 5X3 AB - 5x3x2.5mm බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - AB
WBB 5X3 SS - 5x3x2.5mm බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - SS

WBB 5X5 AB - 5x5x3mm බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - AB
WBB 5X5 SS - 5x5x3mm බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - SS

WBB 6X6 AB - 6x6 බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - AB
WBB 6X6 SS - 6x6 බෝල රඳවන සරනේරු නොමැතිව - SS

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න