නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina Meat Knife 10 Inches - 24620100

Tramontina Meat Knife 10 Inches - 24620100

නිතිපතා මිල Rs 7,820.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,820.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Main Functions and Benefits


1. Blade made of the highest quality stainless steel associated with efficient heat treatment sub-zero, giving a great resistance to wear the wire.
2. Polypropylene handle with antimicrobial protection that inhibit odour and stains caused by bacteria, mould and mildew.
3. Certified by NSF, National Sanitation Foundation an internationally recognised organisation in the practices of consultancy, inspection and training, aimed at ensuring the health of food, water, air and environment.
4. Dishwasher safe.
5. Long lasting shine.

 

Recommendations for Use

Handles of the Professional Master line offer antimicrobial protection, which inhibits and decreases bacteria and fungi growth. That means cleaner products for a longer time, providing hygienic benefits and decreasing the population of contaminating microorganisms. During product manufacturing, antimicrobial technology is incorporated into handle injection, lasting for their entire working life.
Safe and proper use:
Cutting and slicing products. Handle with care and keep out of reach of children. For better performance of the products, it is recommended they are dried very carefully before storing, even if they have been washed in the dishwasher.

 

Certification

National Sanitation Foundation is an internationally recognised organisation by the practices of consultancy, inspection and training, aimed at ensuring the health of food, water, air and environment.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න