නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Tramontina 3 Inch Vegetable & Fruit Knife - 23850103

Tramontina 3 Inch Vegetable & Fruit Knife - 23850103

නිතිපතා මිල Rs 1,130.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,130.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This Tramontina 3" Vegetable & Fruit Knife is designed for convenience and long-lasting performance. Its stainless steel blade is heat-treated for a stronger, sharper edge and its polypropylene handle features antimicrobial protection to guard against bacteria and fungus. Dishwasher-safe, it's the perfect choice for your kitchen.

Main Functions and Benefits


Stainless steel blade.
Polypropylene handle.

 

Recommendations for Use


Wash and dry the item thoroughly before first use.
Sharp object: handle with care and keep out of the reach of children.
For longer-lasting product, dry well before storing, including after removal from dishwasher.
Please recycle products and packaging in accordance with existing recycling guidelines.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න