නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Tramontina 3 Inch Peeling Knife - 23419103

Tramontina 3 Inch Peeling Knife - 23419103

නිතිපතා මිල Rs 750.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

The Tramontina 3 Inch Peeling Knife is the ideal tool for all your slicing needs. Its ergonomic handle ensures comfort while its stainless steel blade provides precision and durability. Perfect for both everyday use and special occasions, this tool will help you cut with ease.

Main Functions and Benefits


Stainless steel blade.
Polypropylene handle.

 

Recommendations for Use


Wash and dry the item thoroughly before first use.
Sharp object: handle with care and keep out of the reach of children.
For longer-lasting product, dry well before storing, including after removal from dishwasher.
Please recycle products and packaging in accordance with existing recycling guidelines.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න