නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Tramontina 2 Piece Carving Set - 22299012

Tramontina 2 Piece Carving Set - 22299012

නිතිපතා මිල Rs 4,140.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,140.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Tramontina's 2-piece carving set helps you maximize your cutting performance with ultra-precise stainless steel blades and ergonomic wood handles. Make every barbecue a special moment with the reliable cutting power and durability that you can trust. Enjoy quality time with family and friends with this reliable carving set.

Main Functions and Benefits


Stainless steel blades.
Wooden handles.
Aluminium rivets.

 

Recommendations for Use


Wash and dry items thoroughly before first use.
Handle sharp object with care and keep them out of the reach of children.
For longer-lasting products,dry weel before storing.
Please recycle products and packaging in sccordance with existing recycling guidelines.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න