නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Mcoco Kitchen TABLE DISH RACK - WDJ

Mcoco Kitchen TABLE DISH RACK - WDJ

නිතිපතා මිල Rs 15,260.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 15,260.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

WDJ 345 - Mco SS කුඩා 2 රාක්ක මේස පිඟන් රාක්කය - කෑම වර්ග 14

WDJ 360 - Mco SS 2 රාක්ක මේස පිඟන් රාක්කය - කෑම වර්ග 20

WDJ 380 - Mco SS 2 රාක්ක මේස පිඟන් රාක්කය - කෑම වර්ග 28

WDJ 660 - 3 Shelf Top Mount Plate Rack SS කට්ලරි රඳවනය සමඟ

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න