නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Mcoco Pantry Square ALUMINUM CABNET HANDLES - YXJ0047

Mcoco Pantry Square ALUMINUM CABNET HANDLES - YXJ0047

නිතිපතා මිල Rs 1,320.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,320.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Color

YXJ 0047.128 BL - Mco BL Finish 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.128 CB - Mco CB Finish 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.128 FAB - Mco FAB නිමාව 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.160 BL - Mco BL Finish 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.160 CB - Mco CB Finish 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.160 FAB - Mco FAB නිමාව 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.224 BL - Mco BL Finish 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.224 CB - Mco CB Finish 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.224 FAB - Mco FAB නිමාව 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.256 FAB - Mco FAB නිමාව 256mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.320 BL - Mco BL Finish 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.320 CB - Mco CB Finish 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.320 FAB - Mco FAB නිමාව 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් හසුරුව කැබිනට් හසුරුව

YXJ 0047.352 FAB - Mco FAB නිමාව 352mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න