නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631

Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631

නිතිපතා මිල Rs 470.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 470.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Finish
P2631.96AB - - Pag Cabinet Handles 96mm, Antique Bronze Finish - Each

P2631.128AB - Pag Cabinet Handles 128mm, Antique Bronze Finish - Each

P2631.160AB - Pag Cabinet Handles 160mm, Antique Bronze Finish - Each

P2631.224AB - Pag Cabinet Handles 224mm, Antique Bronze Finish - Each

P2631.224SS - Pag Cabinet Handles 224mm, Stainles Steal Finish - Each

P2631.288AB - Pag Cabinet Handles 288mm, Antique Bronze Finish - Each

P2631.288SS - Pag Cabinet Handles 288mm, Stainles Steal Finish - Each
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
96mm / ABP2631.96AB
96mm / ABP2631.96AB
Rs 470.01/ea
Rs 0.00
Rs 470.01/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
128mm / ABP2631.128AB
128mm / ABP2631.128AB
Rs 650.00/ea
Rs 0.00
Rs 650.00/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
160mm / ABP2631.160AB
160mm / ABP2631.160AB
Rs 839.99/ea
Rs 0.00
Rs 839.99/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
224mm / ABP2631.224AB
224mm / ABP2631.224AB
Rs 1,430.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,430.00/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
224mm / SSP2631.224SS
224mm / SSP2631.224SS
Rs 1,430.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,430.00/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
288mm / ABP2631.288AB
288mm / ABP2631.288AB
Rs 1,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,980.00/ea Rs 0.00
Pag Cabinet Handles , Size 96mm,128mm,160mm,224mm & 288mm , Zinc Antique Bronze & Stainless steal Finish - P2631
288mm / SSP2631.288SS
288mm / SSP2631.288SS
Rs 1,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,980.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700