නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652

නිතිපතා මිල Rs 880.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 880.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.96B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.160B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 224mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.224B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.288B&W

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න