නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652

නිතිපතා මිල Rs 880.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 880.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.96B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.160B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 224mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.224B&W

Pag කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 288mm, Zinc CP BL/WH Finish - P2652.288B&W

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
96 මි.මීP2652.96B&W
96 මි.මීP2652.96B&W
Rs 880.00/ea
Rs 0.00
Rs 880.00/ea Rs 0.00
160 මි.මීP2652.160B&W
160 මි.මීP2652.160B&W
Rs 1,290.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,290.00/ea Rs 0.00
224 මි.මීP2652.224B&W
224 මි.මීP2652.224B&W
Rs 1,840.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,840.00/ea Rs 0.00
288 මි.මීP2652.288B&W
288 මි.මීP2652.288B&W
Rs 2,260.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,260.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700