නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව -P2688

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,160mm,224mm & 288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව -P2688

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2688.96AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2688.160AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 224mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2688.224AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2688.288AB

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න