නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, 128mm සහ 160mm, පෞරාණික ලෝකඩ සහ රිදී සැටින් නිමාව - P2637

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, 128mm සහ 160mm, පෞරාණික ලෝකඩ සහ රිදී සැටින් නිමාව - P2637

නිතිපතා මිල Rs 690.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 690.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Color

පැග් කැබිනට් හසුරුව ප්‍රමාණය 96mm, පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2637.96AB

පැග් කැබිනට් හැන්ඩ්ල් ප්‍රමාණය 96mm, රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2637.96SS 

පැග් කැබිනට් හසුරුව ප්‍රමාණය 128mm, පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2637.128AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව ප්‍රමාණය 128mm, රිදී සැටින් නිමාව - P2637.128SS 

පැග් කැබිනට් හසුරුව ප්‍රමාණය 160mm, පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2637.160AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව ප්‍රමාණය 160mm, රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2637.160SS 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න