නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,128mm,160mm & 224mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල සහ රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm,128mm,160mm & 224mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල සහ රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640

නිතිපතා මිල Rs 730.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 730.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Color

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල නිමාව - P2640.96AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 96mm, සින්ක් රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640.96SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 128mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල නිමාව - P2640.128AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 128mm, සින්ක් රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640.128SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල නිමාව - P2640.160AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm, සින්ක් රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640.160SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 224mm, සින්ක් පෞරාණික පිත්තල නිමාව - P2640.224AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 224mm, සින්ක් රිදී සැටින් ෆිනිෂ් - P2640.224SS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න