නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm,224mm,288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ සහ රිදී සැටින් නිමාව - P2683

පැග් කැබිනට් හසුරුව, ප්‍රමාණය 160mm,224mm,288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ සහ රිදී සැටින් නිමාව - P2683

නිතිපතා මිල Rs 2,270.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,270.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Size

පැග් කැබිනට් හසුරුව, 160mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2683.160AB

පැග් කැබිනට් හසුරුව , 160mm ,Zinc Silver Satin Finish - P2683.160SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, 224mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2683.224AB

Pag කැබිනට් හසුරුව ,224mm ,Zinc Silver Satin Finish - P2683.224SS

පැග් කැබිනට් හසුරුව, 288mm, සින්ක් පෞරාණික ලෝකඩ නිමාව - P2683.288AB

Pag කැබිනට් හසුරුව ,288mm ,Zinc Silver Satin Finish - P2683.288SS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න