නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Oro සහ Oro රවුම් යතුරු සිදුර , ප්‍රමාණය (55X55)mm , BLK,MSN සහ MAB නිමාව (එක් එක්) - OROKHR16E

Oro සහ Oro රවුම් යතුරු සිදුර , ප්‍රමාණය (55X55)mm , BLK,MSN සහ MAB නිමාව (එක් එක්) - OROKHR16E

නිතිපතා මිල Rs 1,369.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,369.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

Oro සහ Oro රවුම් යතුරු සිදුර, ප්‍රමාණය 55mmX55mm, Matt Satin Nickle Finish - OROKHR16EMSN 

Oro සහ Oro රවුම් යතුරු සිදුර, ප්‍රමාණය 55mmX55mm, Matt Antique Brass Finish - OROKHR16EMAB 

Oro සහ Oro රවුම් යතුරු සිදුර, ප්‍රමාණය 55mmX55mm, කළු නිමාව - OROKHR16EBLACK

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න