නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Oro & Oro නානකාමර හැරීම සහ කාසි සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, Matt Stain Nickel, Matt Antique Brass & MBN Finish - OROBK70

Oro & Oro නානකාමර හැරීම සහ කාසි සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, Matt Stain Nickel, Matt Antique Brass & MBN Finish - OROBK70

නිතිපතා මිල Rs 4,519.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,519.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

Oro & Oro නානකාමර හැරීම සහ කාසි සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, Matt Satin Nickle Finish - OROBK70MSN

Oro & Oro නානකාමර හැරීම සහ කාසි සිලින්ඩරය, ප්රමාණය 70mm, Matt Antique Brass Finish - OROBK70MAB

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න