නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Opk 70Kg Folding Door System Set

Opk 70Kg Folding Door System Set

නිතිපතා මිල Rs 34,450.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 34,450.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Opk 70Kg Folding Door System Set - 01

විකල්ප 01

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
CN12226A  Opk 70Kg එල්ලෙන ෆෝල්ඩින් රෝලර් කට්ටලය 01
OPKCFG768.3 Opk 70Kg එල්ලෙන Folding Up Track Rail (අඩි 9)
01

විකල්ප 02

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
CN12226A  Opk 70Kg එල්ලෙන ෆෝල්ඩින් රෝලර් කට්ටලය 01
OPKCFG768.4 Opk 70Kg එල්ලෙන ෆෝල්ඩින් අප් රේල් පීලි (අඩි 13) 01

විකල්ප 03

භාණ්ඩ කේතය

අයිතම විස්තරය Qty
CN12226A  Opk 70Kg එල්ලෙන ෆෝල්ඩින් රෝලර් කට්ටලය 01
OPKCFG768.6  Opk 70Kg එල්ලෙන Folding Up Track Rail (අඩි 19.5) 01

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Opk 70Kg Folding Door System Set
විකල්ප 01 (අඩි 9 දක්වා ඉහළට)70Kg Folding Door Set - 1
විකල්ප 01 (අඩි 9 දක්වා ඉහළට)70Kg Folding Door Set - 1
Rs 34,450.00/ea
Rs 0.00
Rs 34,450.00/ea Rs 0.00
Opk 70Kg Folding Door System Set
විකල්ප 02 (අඩි 13 ඉහළට)70Kg Folding Door Set - 2
විකල්ප 02 (අඩි 13 ඉහළට)70Kg Folding Door Set - 2
Rs 43,410.00/ea
Rs 0.00
Rs 43,410.00/ea Rs 0.00
Opk 70Kg Folding Door System Set
විකල්ප 03 (අඩි 19.5 UpTrack)70Kg Folding Door Set - 3
විකල්ප 03 (අඩි 19.5 UpTrack)70Kg Folding Door Set - 3
Rs 61,320.00/ea
Rs 0.00
Rs 61,320.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700