නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Microfiber Cloth - 10009708

Microfiber Cloth - 10009708

නිතිපතා මිල Rs 800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

  • UNIVERSAL USE: Microfiber cloths are ideal for cleaning delicate surfaces, e.g. Smartphones, tablets, monitors, TVs, motor vehicles, and much more!
  • EFFECTIVE CLEANING: Soft microfiber cleaning cloths effectively bind the dust and thus ensure cleanliness without attacking sensitive surfaces!
  • ENVIRONMENTALLY: Each microfiber cleaning cloth can be cleaned by hand or at low temperatures in the washing machine and then reused!
  • SCOPE OF DELIVERY: 20x Microfiber Cloth // Dimensions: approx. 40 x 40 cm / sq m // Material: 80% polyester, 20% polyamide 

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Microfiber Cloth - 10009708
Microfiber Cloth - 1000970810009708
Microfiber Cloth - 1000970810009708
Rs 800.00/ea
Rs 0.00
Rs 800.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700