නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Mcoco Pantry Square ALUMINUM CABINET HANDLE - YXJ0045

Mcoco Pantry Square ALUMINUM CABINET HANDLE - YXJ0045

නිතිපතා මිල Rs 1,000.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,000.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Color

YXJ 0045.128 BL - Mco BL Finish 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.128 CB - Mco CB Finish 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.128 FAB - Mco FAB නිමාව 128mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්YXJ 0045.160 BL - Mco BL Finish 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.160 CB - Mco CB Finish 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.160 FAB - Mco FAB නිමාව 160mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හැන්ඩේ - එක් එක්

YXJ 0045.224 BL - Mco BL Finish 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.224 CB - Mco CB Finish 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හැන්ඩේ - එක් එක්

YXJ 0045.224 FAB - Mco FAB නිමාව 224mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.320 BL - Mco BL Finish 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.320 CB - Mco CB Finish 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

YXJ 0045.320 FAB - Mco FAB නිමාව 320mm වර්ග ඇලුමිනියම් කැබිනට් හසුරුව - එක් එක්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න