නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Mcoco Hand Trolley for Material Handling, Load Capacity 400kg - MHANDTROLLEY

Mcoco Hand Trolley for Material Handling, Load Capacity 400kg - MHANDTROLLEY

නිතිපතා මිල Rs 34,590.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 34,590.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Discover the Mcoco Hand Trolley, your reliable solution for material handling. With an impressive load capacity of 400kg, this sturdy and versatile trolley makes transporting heavy items a breeze. Shop now for efficient and effortless material handling
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Mcoco Hand Trolley for Material Handling, Load Capacity 400kg - MHANDTROLLEY
Mcoco Hand Trolley for Material Handling, Load Capacity 400kg - MHANDTROLLEYMHANDTROLLEY
Mcoco Hand Trolley for Material Handling, Load Capacity 400kg - MHANDTROLLEYMHANDTROLLEY
Rs 34,590.01/ea
Rs 0.00
Rs 34,590.01/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700