නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644

Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644

නිතිපතා මිල Rs 2,350.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,350.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
  • Length - 250-600mm (10''-24")
  • Loading Capacity: 30Kg/18"
  • Life Span: 50,000 times
  • Finish: Clear zinc plating/Black E-coating 
  • Thickness: 1.2/1.2/1.5mm
  • Packing: 15 pairs/carton(no screws)

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644
12inch 300mm - XNA2644.12XNA2644.12
12inch 300mm - XNA2644.12XNA2644.12
Rs 2,350.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,350.00/ea Rs 0.00
Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644
16inch 400mm - XNA2644.16XNA2644.16
16inch 400mm - XNA2644.16XNA2644.16
Rs 2,850.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,850.00/ea Rs 0.00
Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644
18inch 450mm - XNA2644.18XNA2644.18
18inch 450mm - XNA2644.18XNA2644.18
Rs 3,025.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,025.01/ea Rs 0.00
Mcoco Drawer Railing Inch Between 12 To 20 Soft Close & Push Open Ball Bearing Drawer Slide Pair - XNA2644
20inch 500mm - XNA2644.20XNA2644.20
20inch 500mm - XNA2644.20XNA2644.20
Rs 3,275.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,275.01/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700