නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

MCOCO ABS Edge Banding, Super Gloss 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ253

MCOCO ABS Edge Banding, Super Gloss 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ253

නිතිපතා මිල Rs 11,930.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 11,930.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Elevate your furniture aesthetics with MCOCO ABS Edge Banding in a stunning Super Gloss finish. At 1.0X22mm, and offering 100 meters per roll, create a captivating and luxurious look that exudes elegance and sophistication. Redefine your design with this premium edge banding solution.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
MCOCO ABS Edge Banding, Super Gloss 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ253
MCOCO ABS Edge Banding, Super Gloss 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ253EJ253
MCOCO ABS Edge Banding, Super Gloss 1.0X22mm 100 meters per roll - EJ253EJ253
Rs 11,930.00/ea
Rs 0.00
Rs 11,930.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700