නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

KitchenCraft Espresso Maker 9 Cups - ITAL9CUP

KitchenCraft Espresso Maker 9 Cups - ITAL9CUP

නිතිපතා මිල Rs 13,550.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 13,550.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew up to 9 cups of flavorful espresso quickly and easily with this KitchenCraft Espresso Maker. The traditional Italian-style design uses high pressure water to extract a full-bodied coffee flavor, producing a richer, more aromatic cup than other methods. The pot is made of durable aluminum and is compatible with all heat sources except induction. Enjoy a freshly made espresso in a few minutes with this classic espresso maker.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න