නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Coffee Grinder - KCLXGRIND3

KitchenCraft Coffee Grinder - KCLXGRIND3

නිතිපතා මිල Rs 7,360.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,360.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

The KitchenCraft Coffee Grinder is ideal for home baristas and traditional coffee enthusiasts. Its unique design makes it a perfect gift for any occasion, allowing you create your own fresh, aromatic coffee grinds every time. With Le’Xpress you can make, serve, and store your favorite hot beverages quickly and easily.

Features & Benefits

  • Adjustable ceramic grinders for coarse, medium or fine granules.
  • Glass and base are dishwasher safe.
  • All other parts are wipe clean only.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න