නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Kich Hand Rail Top Mounted Hollow Aluminum System Stainless Steel 316 Grade - DTA100-GLS

Kich Hand Rail Top Mounted Hollow Aluminum System Stainless Steel 316 Grade - DTA100-GLS

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

PLEASE CONTACT : MR.RUSHDEEN

                              : 0753521222

Description:

  • Available Finish - Satin
  • Corrosion Resistant High Grade AISI 316 Stainless Steel Side Bracket Railing System With Glass.

Features :

  • Weld-free complete modular system.
  • Minimal maintenance.
  • 1.5mm Metal Thickness.
  • Extra long high tensile anchor & fasteners for strength.
  • Quality and cost conscious systems compare to on-site fabrication.
  • Aesthetically appealing due to non-corrosive stainless steel.
  • Stainless Steel is the best value option as it is "green material".
  • Adapts well to strict hygiene requirements of hospitals, laboratories ect.

All sizes in the drawings are for reference only. Actual size may vary.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Kich Hand Rail Top Mounted Hollow Aluminum System Stainless Steel 316 Grade - DTA100-GLS
Kich Hand Rail Top Mounted Hollow Aluminum System Stainless Steel 316 Grade - DTA100-GLSDTA100-GLS
Kich Hand Rail Top Mounted Hollow Aluminum System Stainless Steel 316 Grade - DTA100-GLSDTA100-GLS
Rs 0.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 0.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700