නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Kich Hand Rail Top Mounted Aluminum Channel System - Wooden Finish - DTA71-GLS-W

Kich Hand Rail Top Mounted Aluminum Channel System - Wooden Finish - DTA71-GLS-W

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

PLEASE CONTACT : MR.RUSHDEEN

                              : 0753521222

Description:

  • Available Finish - Wooden Finish (Block Cover System)

Features :

  • Weld-free complete modular system.
  • Minimal maintenance.
  • 1.5mm Metal Thickness.
  • Extra long high tensile anchor & fasteners for strength.
  • Quality and cost conscious systems compare to on-site fabrication.
  • Adapts well to strict hygiene requirements of hospitals, laboratories ect.

All sizes in the drawings are for reference only. Actual size may vary.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න