නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45

නිතිපතා මිල Rs 1,270.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,270.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

බර වැඩ ලාච්චු රේල් වානේ

4501.45.08 - 08 අඟල් (45x200) බර වැඩ ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.10 - 10 අඟල් (45mm - 310mm) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.12 - 12 අඟල් (45mm - 310mm) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.14 - අඟල් 14 (මි.මී. 45 - 355) අධික බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.16 - අඟල් 16 (මි.මී. 45 - 410 මි.මී.) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.18 - 18 අඟල් (45mm - 460mm) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.20 - 20 අඟල් (45mm - 560mm) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

4501.45.24 - අඟල් 24 (මි.මී. 45 - 610 මි.මී.) බර බර ලාච්චු වැටලීම - වානේ

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 08 (45x200 මි.මී.) - 4501.45.084501.45.08
අඟල් 08 (45x200 මි.මී.) - 4501.45.084501.45.08
Rs 1,030.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,030.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 10 (45 - 310 මි.මී.) - 4501.45.104501.45.10
අඟල් 10 (45 - 310 මි.මී.) - 4501.45.104501.45.10
Rs 1,270.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,270.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 12 (45 - 310 මි.මී.) - 4501.45.124501.45.12
අඟල් 12 (45 - 310 මි.මී.) - 4501.45.124501.45.12
Rs 1,410.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,410.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 14 (45- 355 මි.මී.) - 4501.45.144501.45.14
අඟල් 14 (45- 355 මි.මී.) - 4501.45.144501.45.14
Rs 1,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,980.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 16 (45 - 410 මි.මී.) - 4501.45.164501.45.16
අඟල් 16 (45 - 410 මි.මී.) - 4501.45.164501.45.16
Rs 2,250.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,250.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 18 (45 - 460 මි.මී.) - 4501.45.184501.45.18
අඟල් 18 (45 - 460 මි.මී.) - 4501.45.184501.45.18
Rs 2,530.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,530.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 20 (45- 560 මි.මී.) - 4501.45.204501.45.20
අඟල් 20 (45- 560 මි.මී.) - 4501.45.204501.45.20
Rs 2,650.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,650.00/ea Rs 0.00
Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ බර ලාච්චු රේල් වානේ - 4501.45
අඟල් 24 (45mm - 610MM) - 4501.45.244501.45.24
අඟල් 24 (45mm - 610MM) - 4501.45.244501.45.24
Rs 3,190.00/ea
Rs 0.00
Rs 3,190.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700