නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS

Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS

නිතිපතා මිල Rs 1,675.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,675.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Size

GS 3X2X2 SS - Mcoco 304 සැටීන් මල නොබැඳෙන වානේ 2 බෝල දරණ බු

GS 4X2.5X2 AB - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 4X2.5X2 D AB - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 4X2.5X2 SS - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 4X3X2 SS - Mco 304 මල නොබැඳෙන වානේ 4 බෝල දරණ සරනේරු - එක් එක්

GS 4X3X2.5 AB - 4X3X2.5mm පෞරාණික පිත්තල දොර උකුල

GS 4X3X2.5 D AB - 4X3X2.5mm AB මැට් නිමාව දොර සරනේරු

GS 4X3X2.5 SS - 4X3X2.5mm මල නොබැඳෙන වානේ දොර උකුල

GS 4X3X3 AB - Mcoco 4x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 4X3X3 BN - Mcoco SS Black Nickel Matt Finish 4 Ball bearing B

GS 4X3X3 SS - Mcoco 304 සැටයින් මල නොබැඳෙන වානේ 4 බෝල දරණ B

GS 4X4X3 AB - Mcoco 4x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 4X4X3 SS - Mcoco 4x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3.5X3 AB - Mco AB Finish Door Hinges with Bearing 304 Grad -

GS 5X3.5X3 SS - Mcoco 5x3.5x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3X2.5 AB - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 5X3X2.5 D AB - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X3X2.5 SS - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3X3 AB G - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 5X3X3 BN - Mcoco SS Black Nickel Matt Finish 4 බෝල දරණ B

GS 5X3X3 D AB - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X3X3 SS - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X4X3 AB - Mcoco 5x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 5X4X3 SS - Mcoco 5x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X5 AB G - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 5X5X3.5 D AB - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X5X3.5 SS - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 6X3X3 AB - Mco AB Finish Door Hinges with Bearing 304 Grad -

GS 6X3X3 SS - Mcoco 6x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 6X4X3 AB - Mcoco 6x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 6X4X3 SS - Mcoco 6x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS

GS 6X6X4 AB G - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 6X6X4 D AB - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 6X6X4 SS - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - SS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න