නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS

Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS

නිතිපතා මිල Rs 1,675.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,675.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
Size

GS 3X2X2 SS - Mcoco 304 සැටීන් මල නොබැඳෙන වානේ 2 බෝල දරණ බු

GS 4X2.5X2 AB - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 4X2.5X2 D AB - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 4X2.5X2 SS - Mcoco 4x2.5x2mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 4X3X2 SS - Mco 304 මල නොබැඳෙන වානේ 4 බෝල දරණ සරනේරු - එක් එක්

GS 4X3X2.5 AB - 4X3X2.5mm පෞරාණික පිත්තල දොර උකුල

GS 4X3X2.5 D AB - 4X3X2.5mm AB මැට් නිමාව දොර සරනේරු

GS 4X3X2.5 SS - 4X3X2.5mm මල නොබැඳෙන වානේ දොර උකුල

GS 4X3X3 AB - Mcoco 4x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 4X3X3 BN - Mcoco SS Black Nickel Matt Finish 4 Ball bearing B

GS 4X3X3 SS - Mcoco 304 සැටයින් මල නොබැඳෙන වානේ 4 බෝල දරණ B

GS 4X4X3 AB - Mcoco 4x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 4X4X3 SS - Mcoco 4x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3.5X3 AB - Mco AB Finish Door Hinges with Bearing 304 Grad -

GS 5X3.5X3 SS - Mcoco 5x3.5x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3X2.5 AB - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB ග්ලොස්

GS 5X3X2.5 D AB - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X3X2.5 SS - Mcoco 5x3x2.5mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X3X3 AB G - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 5X3X3 BN - Mcoco SS Black Nickel Matt Finish 4 බෝල දරණ B

GS 5X3X3 D AB - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X3X3 SS - Mcoco 5x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X4X3 AB - Mcoco 5x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 5X4X3 SS - Mcoco 5x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 5X5 AB G - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 5X5X3.5 D AB - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 5X5X3.5 SS - Mcoco 5x5x3.5mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 6X3X3 AB - Mco AB Finish Door Hinges with Bearing 304 Grad -

GS 6X3X3 SS - Mcoco 6x3x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS 304

GS 6X4X3 AB - Mcoco 6x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - AB

GS 6X4X3 SS - Mcoco 6x4x3mm දරණ සරනේරු සහිත - SS

GS 6X6X4 AB G - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Gloss

GS 6X6X4 D AB - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - AB Matt

GS 6X6X4 SS - Mcoco 6x6x4mm දරණ සරනේරු සහිත - SS

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2SS
එස්එස් / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2SS
Rs 1,675.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,675.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 4X3X2මි.මීGS4X3X2SS
එස්එස් / 4X3X2මි.මීGS4X3X2SS
Rs 1,700.01/ea
Rs 0.00
Rs 1,700.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5SS
එස්එස් / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5SS
Rs 1,725.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,725.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3SS
එස්එස් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3SS
Rs 2,450.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,450.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 5X3.5X3මි.මීGS5X3.5X3SS
එස්එස් / 5X3.5X3මි.මීGS5X3.5X3SS
Rs 3,880.00/ea
Rs 0.00
Rs 3,880.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5SS
එස්එස් / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5SS
Rs 2,525.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,525.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3SS
එස්එස් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3SS
Rs 2,310.02/ea
Rs 0.00
Rs 2,310.02/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 5X4X3මි.මීGS5X4X3SS
එස්එස් / 5X4X3මි.මීGS5X4X3SS
Rs 2,990.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,990.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 5X5X3.5 මි.මීGS5X5X3.5SS
එස්එස් / 5X5X3.5 මි.මීGS5X5X3.5SS
Rs 4,360.01/ea
Rs 0.00
Rs 4,360.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 6X3X3මි.මීGS6X3X3SS
එස්එස් / 6X3X3මි.මීGS6X3X3SS
Rs 3,000.02/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,000.02/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 6X4X3මි.මීGS6X4X3SS
එස්එස් / 6X4X3මි.මීGS6X4X3SS
Rs 3,400.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,400.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 6X6X4මි.මීGS6X6X4SS
එස්එස් / 6X6X4මි.මීGS6X6X4SS
Rs 6,610.00/ea
Rs 0.00
Rs 6,610.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 3X2X2මි.මීGS3X2X2SS
එස්එස් / 3X2X2මි.මීGS3X2X2SS
Rs 1,600.01/ea
Rs 0.00
Rs 1,600.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
එස්එස් / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3SS
එස්එස් / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3SS
Rs 2,875.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,875.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
බීඑන් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3BN
බීඑන් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3BN
Rs 2,450.01/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,450.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
බීඑන් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3BN
බීඑන් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3BN
Rs 2,550.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,550.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5AB
AB / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5AB
Rs 1,725.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,725.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 5X3.5X3මි.මීGS5X3.5X3AB
AB / 5X3.5X3මි.මීGS5X3.5X3AB
Rs 2,750.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,750.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 5X4X3මි.මීGS5X4X3AB
AB / 5X4X3මි.මීGS5X4X3AB
Rs 3,500.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,500.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 6X3X3මි.මීGS6X3X3AB
AB / 6X3X3මි.මීGS6X3X3AB
Rs 2,850.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,850.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 6X4X3මි.මීGS6X4X3AB
AB / 6X4X3මි.මීGS6X4X3AB
Rs 3,400.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,400.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3AB
AB / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3AB
Rs 2,875.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,875.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2AB
AB ග්ලෝස් / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2AB
Rs 1,675.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,675.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3AB
AB ග්ලෝස් / 4X3X3 මි.මීGS4X3X3AB
Rs 2,450.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,450.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5AB
AB ග්ලෝස් / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5AB
Rs 2,525.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,525.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3ABG
AB ග්ලෝස් / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3ABG
Rs 2,550.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,550.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 6X6X4මි.මීGS6X6X4ABG
AB ග්ලෝස් / 6X6X4මි.මීGS6X6X4ABG
Rs 5,950.01/ea
Rs 0.00
Rs 5,950.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB ග්ලෝස් / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3ABG
AB ග්ලෝස් / 4x4x3 මි.මීGS4X4X3ABG
Rs 2,710.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,710.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2DAB
AB MATT / 4X2.5X2මි.මීGS4X2.5X2DAB
Rs 1,675.01/ea
Rs 0.00
Rs 1,675.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5DAB
AB MATT / 4X3X2.5මි.මීGS4X3X2.5DAB
Rs 1,725.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,725.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5DAB
AB MATT / 5X3X2.5 මි.මීGS5X3X2.5DAB
Rs 2,525.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,525.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3DAB
AB MATT / 5X3X3 මි.මීGS5X3X3DAB
Rs 2,550.01/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 2,550.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 5X5X3.5 මි.මීGS5X5X3.5DAB
AB MATT / 5X5X3.5 මි.මීGS5X5X3.5DAB
Rs 3,975.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,975.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 6X6X4මි.මීGS6X6X4DAB
AB MATT / 6X6X4මි.මීGS6X6X4DAB
Rs 5,950.00/ea
Rs 0.00
Rs 5,950.00/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
AB MATT / 3X2X2මි.මීGS3X2X2AB
AB MATT / 3X2X2මි.මීGS3X2X2AB
Rs 1,600.01/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 1,600.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
ABG / 5X5X3.5MMGS5X5X3.5ABG
ABG / 5X5X3.5MMGS5X5X3.5ABG
Rs 3,975.01/ea
Rs 0.00
Rs 3,975.01/ea Rs 0.00
Mcoco Ironmongery GS 304 HINGES - GS
SS304 / 5X3.5X3MMGS5X3.5X3SS304
SS304 / 5X3.5X3MMGS5X3.5X3SS304
Rs 3,030.00/ea
Rs 0.00
Rs 3,030.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700