නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

EuroArt BL/PVD Square 8mm Euro Profile Esutcheons - EACH - EES401/BL/PVD

EuroArt BL/PVD Square 8mm Euro Profile Esutcheons - EACH - EES401/BL/PVD

නිතිපතා මිල Rs 2,810.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,810.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color
These escutcheons not only serve as an aesthetic accessory but also offer functional benefits. They help protect the cylinder lock from dust, dirt, and moisture, ensuring its smooth operation over time. Additionally, they provide an extra layer of security by concealing the cylinder's mechanism and preventing tampering or unauthorized access.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
EuroArt BL/PVD Square 8mm Euro Profile Esutcheons - EACH - EES401/BL/PVD
BL/PVD - EES401/BL/PVDEES401/BL/PVD
BL/PVD - EES401/BL/PVDEES401/BL/PVD
Rs 2,810.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,810.00/ea Rs 0.00
EuroArt BL/PVD Square 8mm Euro Profile Esutcheons - EACH - EES401/BL/PVD
SS - EES401SSEES401SS
SS - EES401SSEES401SS
Rs 850.00/ea
Rs 0.00
Rs 850.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700