නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

MCOCO HQ8001 5 mm EI MDF, Double Sides Matt White Melamine Finish (1220*2440*5mm) - EI MDF- Double Side Matt White (carcass) .5mm

MCOCO HQ8001 5 mm EI MDF, Double Sides Matt White Melamine Finish (1220*2440*5mm) - EI MDF- Double Side Matt White (carcass) .5mm

නිතිපතා මිල Rs 5,076.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,076.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Elevate your projects with our Double Sides Matt White Melamine Finish EI MDF board. Sized at 1220*2440*5mm, this 5mm thick board offers versatile design options for your carcass needs. Achieve a clean, modern look with ease using this high-quality melamine-coated MDF board.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
MCOCO HQ8001 5 mm EI MDF, Double Sides Matt White Melamine Finish (1220*2440*5mm) - EI MDF- Double Side Matt White (carcass) .5mm
MCOCO HQ8001 5 mm EI MDF, Double Sides Matt White Melamine Finish (1220*2440*5mm) - EI MDF- Double Side Matt White (carcass) .5mmEI MDF- Double side matt white (carcass) .5mm
MCOCO HQ8001 5 mm EI MDF, Double Sides Matt White Melamine Finish (1220*2440*5mm) - EI MDF- Double Side Matt White (carcass) .5mmEI MDF- Double side matt white (carcass) .5mm
Rs 5,076.00/ea
Rs 0.00
Rs 5,076.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700