නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

EuroArt Pull Handles - PHS72

EuroArt Pull Handles - PHS72

නිතිපතා මිල Rs 29,950.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 29,950.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
Square Mitred Pull Handle
  • PHS723BB/BL/PVD - PHS723BB : A-25 x B-600mm
  • PHS721BB/BL/PVD - PHS721BB : A-25 X B- 300mm
  • PVD කළු

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
EuroArt Pull Handles - PHS72
PHS721BB/BL/PVD - 25 X 300mmPHS721BB/BL/PVD
PHS721BB/BL/PVD - 25 X 300mmPHS721BB/BL/PVD
Rs 29,950.00/ea
Rs 0.00
Rs 29,950.00/ea Rs 0.00
EuroArt Pull Handles - PHS72
PHS723BB/BL/PVD - 25 X 600mmPHS723BB/BL/PVD
PHS723BB/BL/PVD - 25 X 600mmPHS723BB/BL/PVD
Rs 43,980.00/ea
Rs 0.00
Rs 43,980.00/ea Rs 0.00
EuroArt Pull Handles - PHS72
PHS723BB/SSS - 25 X 600mmPHS723BB/SSS
PHS723BB/SSS - 25 X 600mmPHS723BB/SSS
Rs 22,550.00/ea
Rs 0.00
Rs 22,550.00/ea Rs 0.00
EuroArt Pull Handles - PHS72
PHS724BBSSS - 25 X 750mmPHS724BBSSS
PHS724BBSSS - 25 X 750mmPHS724BBSSS
Rs 28,730.00/ea
Rs 0.00
Rs 28,730.00/ea Rs 0.00
EuroArt Pull Handles - PHS72
PHS725(2)+BBF/SSS - 25 X 900mmPHS725(2)+BBF/SSS
PHS725(2)+BBF/SSS - 25 X 900mmPHS725(2)+BBF/SSS
Rs 25,359.99/ea
Rs 0.00
Rs 25,359.99/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700