නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000

Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000

නිතිපතා මිල Rs 4,680.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,680.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
අවසන් කරන්න

HT914814100 - 22mm පළල සඳහා Hettich Edge මල නොබැඳෙන වානේ T පැතිකඩ - 3000mm (HT928349900)

HT914814000 - 22mm පළල සඳහා Hettich Edge Aluminum T පැතිකඩ - 3000mm ප්‍රමාණය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
මල නොකන වානේHT914814100
මල නොකන වානේHT914814100
Rs 4,680.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 4,680.00/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
ඇලුමිනියම්HT914814000
ඇලුමිනියම්HT914814000
Rs 3,410.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,410.00/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
Chrome PlatedHT9302261
Chrome PlatedHT9302261
Rs 3,030.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 3,030.00/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
Black FinishHT9307613
Black FinishHT9307613
Rs 4,680.00/ea
Rs 0.00
Rs 4,680.00/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
Dark Champaign Finish9310262
Dark Champaign Finish9310262
Rs 2,610.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,610.01/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
Silver Anodized2,170.00
Silver Anodized2,170.00
Rs 4,680.00/ea
Rs 0.00
Rs 4,680.00/ea Rs 0.00
Hettich Edge Profile T වර්ගය, දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව- HT914814100 / HT914814000
Stainless Steel FinishHT929920800
Stainless Steel FinishHT929920800
Rs 2,610.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,610.01/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700