නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

සැ.යු.-Mcoco Ironmongery BRASS BEARING PIVOT - PIVOT4

සැ.යු.-Mcoco Ironmongery BRASS BEARING PIVOT - PIVOT4

නිතිපතා මිල Rs 1,340.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,340.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
වර්ණ

PIVOT 4 ABS - අඟල් 4 AB පිත්තල දරණ පිවට් - පැත්ත

PIVOT 4 SSS - අඟල් 4 SS පිත්තල දරණ පිවට් - පැත්ත

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න