නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Bar Cocktail Strainer - SSJESSY

Bar Cocktail Strainer - SSJESSY

නිතිපතා මිල Rs 1,750.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Don’t leave your guests shaken by poorly strained drinks, pour a well-prepared Martini or up cocktail with this handy 4 prong bar cocktail strainer.

This cocktail strainer rests comfortably over any standard cocktail shaker tin thanks to the four prongs. The spring and vents allow your cocktail to pour through while catching ice, pieces of fruit and other ingredients that you don’t want in a finished drink.

The stainless steel construction means this Hawthorne strainer will holds up to years of steady use, and is easy to clean. This essential tool should be behind your bar.

 

Dimensions 150 × 110 × 25 mm
Brand Savoy
Dishwasher Safe Yes
Material Stainless Steel
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Bar Cocktail Strainer - SSJESSY
Bar Cocktail Strainer - SSJESSYSSJESSY
Bar Cocktail Strainer - SSJESSYSSJESSY
Rs 1,750.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,750.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700