නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602

මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602

නිතිපතා මිල Rs 17,030.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 17,030.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
පියවර

602 2 පියවර - Mco 2 පියවර (උස අඟල් 20) 2.0mm ඝනකම ඇලුමිනියම්

602 5 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 5

602 6 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - 6 පියවර

602 7 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - 7 පියවර

602 8 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 8

602 9 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - 9 පියවර

602 10 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 10

602 12 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 12

602 13 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 13

602 14 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 14

602 15 පියවර - ඇලුමිනියම් ඉණිමඟ - පියවර 15

MM Noorbhoy & Co (Pvt) Ltd. - ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
2 පියවර6022STEPS
2 පියවර6022STEPS
Rs 15,300.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 15,300.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
5 පියවර6025STEPS
5 පියවර6025STEPS
Rs 17,030.00/ea
Rs 0.00
Rs 17,030.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
6 පියවර6026STEPS
6 පියවර6026STEPS
Rs 20,240.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 20,240.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
7 පියවර6027STEPS
7 පියවර6027STEPS
Rs 23,840.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 23,840.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
8 පියවර6028STEPS
8 පියවර6028STEPS
Rs 27,290.00/ea
Rs 0.00
Rs 27,290.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
9 පියවර6029STEPS
9 පියවර6029STEPS
Rs 34,480.00/ea
Rs 0.00
Rs 34,480.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
10 පියවර60210STEPS
10 පියවර60210STEPS
Rs 38,310.00/ea
Rs 0.00
Rs 38,310.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
12 පියවර60212STEPS
12 පියවර60212STEPS
Rs 42,140.00/ea
Rs 0.00
Rs 42,140.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
13 පියවර60213STEPS
13 පියවර60213STEPS
Rs 69,240.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 69,240.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
14 පියවර60214STEPS
14 පියවර60214STEPS
Rs 74,580.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 74,580.00/ea Rs 0.00
මැකෝකෝ හෝම් ඇලුමිනියම් ඉණිමං - 602
15 පියවර60215STEPS
15 පියවර60215STEPS
Rs 82,730.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 82,730.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700