එකතු: ලොක් බොඩි සහ සිලින්ඩර | වර්ගය

පිටත සිලින්ඩරයක් තුළ අක්ෂයක් ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර සිලින්ඩරයක අදහසින් අගුලේ මූලධර්මය ඉතා සරලව ආරම්භ විය. අගුලක් විවෘත කිරීම සඳහා, යතුරේ දත් මගින් වසන්ත-පටවන ලද, වෙනම අල්ෙපෙනති කිහිපයක් පෙළගැස්විය යුතුය. පළමු අගුලු භාවිතයට ගත් දා සිට බොහෝ දේ සිදු වී ඇති අතර, පැමිණ ඇති බොහෝ වෙනස්කම් නව පේටන්ට් බලපත්‍රවලට හේතු විය. සිලින්ඩර වඩාත් දියුණු සහ ආරක්ෂිත බවට පත් වී ඇති බැවින්, පිවිසුම් දොර අගුල් ද සිදු වේ.