එකතු: FRASCIO

FRASCIO යනු නානකාමර පද්ධති විසඳුමේ ගෝලීය නායකයින්ගෙන් කෙනෙකි, සම්පූර්ණ සනීපාරක්ෂක භාණ්ඩ පෙළක් සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කැපවී සිටී.