එකතු: ෆෝමිකා ලැමිනේටඩ් ෂීට් | වර්ගය

Formica® වර්ණ, එක් පද්ධතියක් තුළ වර්ණවල නිර්මාණාත්මක බලය උපයෝගී කර ගනිමින් Formica® වර්ණ පරාසය සියුම්, වාස්තු විද්‍යාත්මක ආභාසය ඇති උදාසීන, වායුගෝලීය වර්ණ සහ කැපී පෙනෙන උච්චාරණ තේරීමක් සපයයි. අපගේ අධි පීඩන ව්‍යුහාත්මක ලැමිෙන්ට් Formica® High-Pressure Laminate හෝ Formica® Compact Grade Laminate වලින් ලබා ගත හැක.