එකතු: ෆෝමිකා

ෆෝමිකා - ලැමිෙන්ටඩ් සැරසිලි මතුපිට එක්සත් රාජධානිය

ඔබගේ සෑම අවශ්‍යතාවයක් සහ අයවැයක් සඳහාම Formica සහ Perstorp වෙතින් සම්පූර්ණ පරාසයක ලැමිෙන්ට්. පැන්ට්රි, කුස්සිය, ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටල, කොටස් ආදිය සඳහා භාවිතා කරන නිෂ්පාදන ජලය, තාපය සහ රසායනික ප්රතිරෝධී වේ.