එකතු: ෆැන්ටම්

ෆැන්ටම් දොරකඩ

විස්තර
Fantom Doorstop යනු රැඳවුම්-විවෘත ශ්‍රිතයක් ඇතුළත් සම්පූර්ණයෙන්ම සැඟවුණු චුම්බක දොරකඩකි. Fantom Doorstop පද්ධතිය උසස් තත්ත්වයේ නව්‍ය විසඳුමක් සපයයි
සියලුම ව්‍යාපෘති යෙදුම් අවශ්‍යතා, නවීන යෝග්‍ය නිමාවක් පවත්වා ගනිමින් චාරිකා අනතුරු අවම කිරීම.
සැඟවුනු දුර්ලභ-පෘථිවි චුම්බක තාක්ෂණය සුවිශේෂී යාන්ත්රික ක්රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.


ඇතුළු බොහෝ දොරටු යෙදුම් සඳහා Fantom Doorstop ඇත:
• අභ්‍යන්තර හිස් සහ ඝන දොරවල් (පෙන්වා ඇති පරිදි)
• • ලිස්සන / අාර් ඒන් දොරවල්
• • හැරවුම් දොරවල්
• ඇලුමිනියම් සහ හිස් නිස්සාරණ දොරවල් (පෙන්වා ඇති පරිදි)
• • ගිනි දොරවල්
• • ඇතුල්වීමේ/ආරක්ෂක දොරවල් (ඩිෆෙන්ඩර් බලන්න)