එකතු: යුරෝආර්ට්

EUROART - වාස්තු විද්‍යාත්මක හාඩ්වෙයාර් UK

Euro Art (UK) Ltd, UK, Lancaster හි කම්හල් මෙහෙයුම් සමඟින්, අගුල්, ලීවර හැන්ඩ්ල්, සිලින්ඩර්, පිටවීමේ උපාංග, දොර සමීප, සරනේරු සහ තනන්නාගේ දෘඩාංග ඇතුළු පුළුල් පරාසයක දොර දෘඩාංග මාලාවක් සංවර්ධනය කර නිෂ්පාදනය කරයි.

MM Noorbhoy & Co (Pvt) Ltd. - ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල