එකතු: BRIO

බ්‍රියෝ - අදහස් දිගහැරෙන තැන

බ්‍රියෝ මිනිසුන් ජීවත් වන, වැඩ කරන සහ ක්‍රීඩා කරන අවකාශයන් හැඩගැස්වීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර, නේවාසික හෝ වාණිජ අවකාශයන් යන දෙඅංශයේම ලිස්සා යන සහ නැමීමේ දොර පද්ධති සඳහා අති නවීන තිර විසඳුම්, ධාවන පථ සහ දෘඩාංග කට්ටල නිෂ්පාදනය කරයි. අපි දොර දෘඩාංග , ස්ලයිඩින් දොර දෘඩාංග පද්ධති සහ නැමීමේ දොර දෘඩාංග පද්ධති සඳහා විශේෂීකරණය කරමු .